List of active policies

Name Type Consentiment de l'usuari
CONDICIONS GENERALS D’ÚS Site policy Tots els usuaris
POLÍTICA DE PRIVACITAT - PLA DE FORMACIÓ Site policy Tots els usuaris

Resum

Descripció:

Text complet de les condicions d'ús

1. ÀMBIT D’APLICACIÓ

Fundació Eurecat, és l’entitat contractada per l’Agència d’Estratègia Turística de les Illes Balears (en endavant “AETIB”) per gestionar, coordinar i impartir formacions relacionades amb el pla de formació per a professionals de turisme de les Illes Balears.

Fundació Eurecat, amb CIF G66210345 i domicili social a Av. Universitat Autònoma 23, 08290- Cerdanyola del Vallès (Barcelona), telèfon +34 93 238 14 00 i correu electrònic de contacte etibformacio@illesbalears.travel inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 2.826 (en endavant “Eurecat”) posa a disposició la plataforma de formació www.aetibformacio.illesbalears.travel   de la qual disposa llicencia d’ús del seu titular. Eurecat per raó de les tasques que li han estat contractades concretament, ofereix, coordina, gestiona i posa a disposició formació e-learning als usuaris per mitjà de la plataforma de formació que aquesta inclou fonts i enllaços de formació específica així com els espais  i funcionalitats perquè l’alumne pugui fer un seguiment acadèmic, tals com calendaris, fòrums, missatgeria,... (en endavant la “Plataforma”).

Aquestes Condicions Generals d’Ús (en endavant les “Condicions d’Ús”) son exclusivament aplicables entre Eurecat i els alumnes que hagin estat donats d’alta, per Eurecat mitjançant la creació d’un usuari i contrasenya, a la Plataforma (en endavant els “Usuaris”).

L’ús de la Plataforma per l’Usuari comporta l’acceptació dels termes i condicions que es detallen en les presents Condicions d’Ús i, qualsevols altres condicions diferents a les presents, no tindran efecte, excepte expressa acceptació per escrit per ambdues parts. Així mateix, l’Usuari declara haver prèviament llegit i entès les presents Condicions d’Ús, i, voluntàriament, les accepta i reconeix  de forma expressa i sense reserves.

Eurecat, es reserva la facultat de modificar les Condicions d’Ús en qualsevol moment i posar-les a l’abast de l’Usuari actualitzades i vigents a través de la Plataforma. L’Usuari te l’obligació de consultar-ne el contingut de les Condicions d’Ús habitualment per tal de poder complir amb el contingut i mantenir-se al corrent de les actualitzacions.

2. OBJECTE

L’objecte de les Condicions d’Ús son l’ús dels continguts  i de la Plataforma així com, la llicència per accedir-hi i utilitzar-ne els recursos. Aquesta llicència és de caràcter limitat i en cap cas suposa la cessió de la Plataforma ni, dels drets de propietat intel·lectual i industrial dels continguts. Així mateix, la llicència d’ús de la Plataforma i els continguts està limitada temporalment segons el criteri que Eurecat hagi seleccionat en donar d’alta a l’usuari i no es podrà sub-llicenciar ni cedir a tercers, és d’ús exclusiu per l’Usuari (endavant “l’Objecte”)

L’ús i gaudi per l’Usuari de l’Objecte està sotmès al compliment de les  presents Condicions d’Ús i aquest es compromet a complir-les.

3. DRETS I OBLIGACIONS DE L’USUARI

3.1 Drets de l’Usuari

L’Usuari que Eurecat hagi constat la seva inscripció a la formació tindrà dret a que se li generi un usuari i contrasenya per poder accedir a totes les prestacions i continguts de la Plataforma així com, poder fer un correcte ús de l’Objecte, tot seguint les indicacions específiques de la Plataforma i, en qualsevol cas, conforme a l’establert a les presents Condicions d’Ús.

3.2 Obligacions de l’Usuari

L’Usuari,  per raó del accés a la Plataforma i gaudi de l’Objecte, es compromet a complir les següents obligacions:

-          S’abstindrà de realitzar qualsevol acció o ús que suposi una modificació o alteració de l’Objecte i de la Plataforma, com per exemple manipulació del contingut o del codi.

-          S’abstindrà de disposar de l’Objecte i de la Plataforma com a propietari i, en conseqüència, reconeix la propietat d’Eurecat dels continguts de la Plataforma.

-          Mantindrà l’Objecte i la Plataforma en bon estat i l’utilitzarà amb cura i diligència deguda per evitar-ne desperfectes, alteracions o impossibilitar l’ús i accés a la resta d’usuaris i a Eurecat.

-          Respondrà i repararà els danys, avaries i desperfectes que causi en l’Objecte i Plataforma i deixarà indemne a Eurecat de qualsevol responsabilitat front tercers.

-          S’abstindrà de cedir, llogar o treure’n qualsevol benefici econòmic de l’Objecte i de la Plataforma amb tercers.

-          S’abstindrà fe publicar comentaris al fòrum que siguin ofensius, incerts, difamatoris, que faltin al respecte, il·legals o amenaçats així com, que infringeixin drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers, invasius per la privacitat o  perjudicials en qualsevol altre forma cap a tercers.

4.  PERFIL USUARI

L’Usuari per accedir a la Plataforma rebrà un email d’Eurecat en el que se li comunicarà usuari i contrasenya que se li ha creat i assignat específicament a tal efecte. L’Usuari podrà modificar la contrasenya generada per Eurecat a l’apartat de la Plataforma “Profile”.

Addicionalment, l’Usuari a l’apartat Profile podrà complimentar informacions seves i generar un perfil amb informacions que Eurecat i altres usuaris de la Plataforma podran consultar. Algunes de les informacions que l’Usuari hi pot fer constar son el nom complet, fotografia de perfil, detall dels cursos que està cursant, email de contacte, ciutat i país i afegir-hi una descripció.

Així mateix, a l’apartat Profile, l’Usuari podrà consultar els detalls del accés a la Plataforma: primer accés, últim accés, número d’Ip. L’Usuari també podrà configurar les seves preferències respecte diferents funcionalitats de la Plataforma, com ara les llenguatge, fòrum, calendari, missatgeria, notificacions, cursos,...  

L’Usuari és el responsable de l’ús del seu usuari i de les modificacions i informacions que hi introdueixi, Eurecat només és responsable de les tasques associades a garantir la funcionalitat de l’usuari que s’ha creat. Les informacions i dades que l’Usuari introdueixi estan sotmeses a la Política de Privacitat de la Plataforma.

5.  RESPONSABILITAT

Eurecat no és el propietari de la Plataforma, ja que aquesta és llicenciada per un tercer, i, en conseqüència d’això, queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús de la mateixa  pels Usuaris, així com de la seva adequació de la Plataforma a la legislació aplicable.

Eurecat queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús de l’Objecte i la Plataforma així com de la seva disposició per l’Usuari i, en conseqüència, no haurà de respondre pels danys que puguin repercutir a l’Usuari o tercers.

Així mateix, l’Usuari es compromet a respondre pels danys que pugui ocasionar a la Plataforma fruit del seu ús, així com dels danys que puguin repercutir a tercers o altres usuaris.

Eurecat queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l’impossibilitat d’us i accés a la a la Plataforma o qualsevol error o problema d’accessibilitat d’aquesta.

Eurecat es reserva el dret de modificar, cancel·lar, eliminar comptes d’Usuari així com comentaris, sense que això generi drets de reclamació per part de l’Usuari, en el cas que s’hagin contravingut els termes i condicions de les presents Condicions d’Ús.

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL  I INDUSTRIAL

Tots els continguts de l’Objecte i la Plataforma (imatges, textos, articles, gràfics, vídeos, logotips,...) estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial que corresponen a Eurecat  o a tercers que en siguin els creadors o titulars. L’Usuari reconeix que l’Objecte no suposa una adquisició dels drets de propietat intel·lectual que se’n derivin i es compromet a fer-ne ús respectant-los.

Així mateix, l’Usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial que de les aportacions dels altres usuaris de la Plataforma es puguin derivar, així com a consentir a Eurecat llicència d’ús no exclusiva, gratuïta i irrevocable respecte dels continguts de l’Usuari a la Plataforma, per utilitzar-los, reproduir-los, publicar-los i modificar-los en qualsevol mitjà i territori. Eurecat, es compromet a mencionar i reconèixer en la llicència d’ús, l’autoria de l’Usuari.

7. PROTECCIÓ DE DADES

L’accés i ús de l’Usuari a la Plataforma i l’Objecte comporta el tractament de dades personals de l’Usuari el qual està subjecte a la Política de Privacitat.  L’Usuari ha de tenir en compte que el tractament de les seves dades és  responsabilitat de L’AETIB i que Eurecat, com entitat col·laboradora, tractarà les dades únicament per a propòsits relacionats amb l’Objecte. En qualsevol cas, l’Usuari pot obtenir informació completa respecte el tractament de les seves dades a la Política de Privacitat.

8. DRET APLICABLE Y CONTROVÈRSIES

Les presents Condicions d’Ús estan sotmeses al Dret espanyol i qualsevol controvèrsia en relació a la seva execució, finalitats o interpretacions, seran sotmeses a la jurisdicció dels jutges i tribunals espanyols que resultin competents.Resum

Descripció:

Text complet de les condicions d'ús

Si us plau llegeixi detingudament aquesta política de privacitat.

Hi trobarà informació important sobre el tractament de les seves dades personals i els drets que li reconeix la normativa vigent en la matèria.

Si té dubtes o necessita qualsevol aclariment respecte a la nostra Política de privacitat o als seus drets, pot contactar amb nosaltres mitjançant els canals que s'indiquen més a baix.

L'usuari manifesta que les dades que ens faciliti, ara o en el futur, són correctes i veraces i es va comprometre a comunicar-nos qualsevol modificació de les mateixes. En cas de proporcionar dades de caràcter personal de tercers, es compromet a obtenir el consentiment previ dels afectats i a informar-los sobre el contingut d'aquesta política.  

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?  

El responsable del tractament es l’AGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS (AETIB),  amb domicili al carrer Rita Levi, s/n (Parc Bit), 07121 Palma (Illes Balears); info@illesbalears.travel  

Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades mitjançant la següent adreça de correu electrònic dpd@aetib.caib.es 

2. D'on obtenim les seves dades?

Les dades que tractem són els que s'obtenen:

 • Dels formularis que vostè empleni i les sol·licituds que formuli, per exemple, el seu registre d’usuari o els tràmits que efectuï.
 • De la utilització de les funcionalitats participatives disponibles a la Web.
 • De la informació proporcionada per atendre les seves sol·licituds. 
 • De la informació generada durant els cursos al que es pugui inscriure.

Les categories de dades que tractem consisteixen típicament en:

 • Dades de caràcter identificatiu i de contacte, tals com DNI/NIF/DNI, nom i cognoms, adreça, telèfon, signatura, e-mail, imatge/veu, Núm. SS;
 • Dades de característiques personals, tals com idioma o nacionalitat; 
 • Dades acadèmiques i professionals;
 • Dades de detalls de l'ocupació;
 • Dades de transaccions de béns i serveis; 
 •  Dades relacionades amb la seva navegació, per exemple l'adreça IP des de la qual es connecta a la web, blocs, pàgines visitades o accions realitzades a la web. Per a això utilitzem cookies i tecnologies similars que poden implicar el rastreig de la seva navegació. Més informació a la nostra Política de Cookies.
 • Dades identificatives i de contacte obtingudes del perfil social que ha utilitzat per iniciar sessió en la nostra web. Aquestes dades només són tractades per aquesta finalitat.

Totes aquestes dades són proporcionades directament per Vostè o pels tercers que tramitin peticions en el seu nom.

3. Per a què tractarem les seves dades y amb quina base jurídica?

Gestió de la relació amb usuaris: Tractem les dades que els nostres usuaris proporcionin en les seves consultes i en els formularis d'inscripció en cursos o accions formatives, o registre, per atendre les seves sol·licituds, per a l'administració i la gestió de la comunitat d'usuaris, així com per a la prestació dels serveis sol·licitats.

Aquests tractaments són necessaris per a l'execució del contracte o per l'aplicació de mesures precontractuals a pròpia petició dels interessats.

Administració i gestió de la seguretat de la web: Tractem dades de navegació (adreces IP o logs) per administrar i gestionar la seguretat de la web. Aquest tractament es basa en el nostre interès legítim en garantir la seguretat de la web. Aquest interès està expressament reconegut pel considerant 49 de la RGPD. Per a la ponderació d'aquest interès respecte als seus drets i llibertats s'ha tingut en compte que aquest tractament correspon a pràctiques de seguretat generalitzes i no planteja amenaces significatives per als interessats.

Desenvolupament de cursos i accions formatives: Les seves dades seran tractades per a la gestió de la relació amb alumnes, seguiment formatiu i, si s'escau, expedició de títols o certificats.

Aquests tractaments són necessaris per a l'execució del contracte o per l'aplicació de mesures precontractuals associades a la inscripció en el cuso o cursos, realitzades a pròpia petició dels interessats.

Publicació d'articles i comentaris. Les dades facilitades en els formularis de publicació d'articles i comentaris al blog, fòrum, etc., seran tractades per l'administració d'aquestes funcionalitats.

El seu nom serà inclòs en la publicació que passarà a estar disponible al nostre web, convertint-se en informació pública. Haurà de tenir especial cautela quan decideixi realitzar publicacions, comentaris o compartir la seva informació personal.

Aquests tractaments són necessaris per a la funcionalitat de publicació.

La possibilitat de publicació d'articles i comentaris es limita a usuaris registrats. El tractament de les dades d'usuari registrat per a la gestió de publicacions es basa sobre el nostre interès legítim en poder identificar els autors dels continguts davant de possibles vulneracions de les condicions d'ús de la web o comissió de delictes. Per a la ponderació d'aquest interès respecte als seus drets i llibertats, s'han tingut en compte els següents elements: aquest tractament és necessari per a l'administració d'una funcionalitat participativa amb vista a protegir els interessos de terceres persones que podrien veure perjudicades per les publicacions, a més de correspondre a pràctiques de seguretat generalitzes i, per tant, no vulnera les expectatives raonables dels interessats i no planteja amenaces significatives per als mateixos.

Enviament de comunicacions comercials i gestió de llistes de distribució: Tractem les dades identificatives i de contacte proporcionats pels nostres usuaris i les persones que es donin d'alta a les nostres llistes de distribució per a enviar-los informació sobre cursos, accions formatives, esdeveniments o serveis oferts per AETIB .

Aquests tractaments es basen en el consentiment que se li demana. No prestar el seu consentiment o retirar-ho condiciona el compte d'usuari registrat o la prestació dels serveis sol·licitats.

En qualsevol moment podrà sol·licitar la seva baixa dels tractaments amb fins comercials activant l'enllaç previst amb aquesta finalitat en les nostres comunicacions o enviant un correu electrònic a: dpd@aetib.caib.es

Fins estadístiques i de gestió de qualitat: Per tal d'avaluar i gestionar la qualitat de la web i dels nostres serveis, tractem dades de navegació a la web, pàg. ex. adreça IP, blocs, pàgines visitades o accions realitzades a la web (+ info a la nostra política de cookies).

Aquests tractaments es basen en el nostre Interès legítim per avaluar i gestionar la qualitat dels nostres serveis i productes. Per a la ponderació d'aquest interès respecte als seus drets i llibertats s'ha determinat que el tractament tenia un impacte limitat en la privacitat de les persones interessades, corresponia a expectatives raonables dels mateixos i no plantejava amenaces significatives.

4. A qui podem comunicar les seves dades?

Les seves dades només seran comunicades a tercers per obligació legal o quan l’atenció de la seva sol·licitud així ho requereixi. Aquestes comunicacions pot incloure entre d’altres:

 • Proveïdors de serveis quan sigui necessari per les accions formatives, aquests és el cas de Fundació Eurecat, entitat col·laboradora en la gestió y desenvolupament de les accions formatives, així com n’és la titular de la plataforma web emprada per les formacions. L’accés i tractament de les dades per part dels proveïdors de serveis s’ajusta als requisits legalment establerts i en cap cas aquests tercers podran fer servir les dades per altres finalitats diferents a les relacionades amb els servies contractats.
 • Administracions, organismes o autoritats públiques en el cas de que les accions formatives en què participi estiguin subvencionades o finançades. Es comunicaran les dades necessàries per a l'avaluació i control de les referides formacions a l'entitat o organisme subvencionador, només per a aquestes finalitats.
 • Si és el cas, a entitats o organismes responsables de l'emissió de titulacions o certificacions, només per a aquestes finalitats.
 • Finalment, les dades que ompli en el seu perfil d'usuari registrat i que tinguin la categoria de "visibles per als altres usuaris"), així com les seves aportacions en articles, comentaris, o altres funcionalitats participatives disponibles a la web, seran publicades a la web juntament amb el nom d'usuari que es proporcioni, per la qual cosa es convertiran en informació pública accessible per a usuaris i visitants de la web. Haurà de tenir especial cautela amb la informació personal que vol compartir. No obstant l'anterior, les persones les dades personals de les quals estiguin incloses en comentaris o posts publicats a la web, podran sol·licitar, en qualsevol moment, la cancel·lació de les dades, segons s'indica a l'apartat "Quins són els seus drets?"

6. Quant de temps conservarem les seves dades?

Generalment conservem les seves dades durant els terminis previstos en les disposicions legals aplicables i durant el temps necessari per a atendre possibles responsabilitats nascudes del tractament. Cancel·larem les seves dades quan hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a les finalitats per a les quals van ser recaptades.

Els logs d'accés a àrees restringides de la web es cancel·laran després d’un mes des de la seva creació. Es cancel·larà la informació relacionada amb la navegació, un cop finalitzada la connexió web i realitzades les estadístiques.

Les dades incloses en les nostres llistes de distribució es conservaran vigents mentre no se sol·liciti la seva baixa.

7. Quins són els seus drets?

Té dret a obtenir confirmació de si estem tractant o no les seves dades personals i, en tal cas, accedir a aquestes. 

Pot igualment demanar que les seves dades siguin rectificades quan siguin inexactes o perquè es completin les dades que siguin incompletes, així com sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades. En aquest cas, només tractarem les dades afectades per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions o amb la intenció de protegir drets d'altres persones. En determinades condicions i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà igualment oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades excepte per motius legítims imperiosos que prevalguin sobre els seus interessos o drets i llibertats, o per a la formulació, l'exercici o la defensa de reclamacions.

Així mateix i sota certes condicions, podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades perquè siguin transmeses a un altre responsable del tractament.

Pot revocar el consentiment que hagués prestat per a determinades finalitats, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada, i presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Per exercir els seus drets haurà de remetre'ns una sol·licitud acompanyada d'una còpia del seu document nacional d'identitat o un altre document vàlid que l'identifiqui per correu postal o electrònic a les adreces indicades a l'apartat Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Podrà obtenir més informació sobre els seus drets i com exercir-los en la pàgina de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades en http://www.aepd.es.